Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku

sobota 18. února 2012
par  NLLG

Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku

Paseka, 2001, 2006; Volvox Globator, 2012.


 Za první světové války

Za první světové války zahynulo devět a půl miliónů mužů a šest set tisíc žen. A šest miliónů mužů a dvě stě tisíc žen bylo nadosmrti zmrzačených. A sedm miliónů žen ztratilo ve válce manžela a devět miliónů dětí ztratilo ve válce otce. A hodně lidí chtělo od základu změnit starý svět a vstupovali do komunistických a fašistických stran. A jiní vzpomínali na předválečnou Evropu a stýskalo se jim po časech, kterým se začalo říkat LA BELLE ÉPOQUE nebo ZLATÁ DOBA. Zlatá doba byla doba, kdy vyspělé průmyslové země měly všeho dostatek a v koloniálech se prodávalo exotické ovoce a čokoláda a turecký med a lidé měli za to, že nové století dá vale bídě a dřině a lidé že budou žít pohodlně a hygienicky a povinná školní docházka že učiní člověka lepším a lidštějším. Ve Zlaté době se lidé k sobě chovali zdvořileji a také zločinci byli ohleduplnější a nestříleli po policistech, a mladí lidé se k sobě chovali s úctou a zdrženlivostí a nesouložili spolu, dokud nebyli oddáni, a když nějaký mladík znásilnil v polích děvečku, která se vracela z práce, a ta potom otěhotněla, odložila dítě do sirotčince, kde o něho bylo postaráno za státní peníze, a když nějaký automobilista přejel slepici, vystoupil z auta a slepici zaplatil. A mužové smekali klobouky a nefixírovali pohledem ženy, které nehodlali pozdravit, a v Anglii mužové čekali, až jim žena dá znamení, že chce být pozdravena, a ve Francii líbali mužové ženám rukavičky a ženy upouštěly kapesníčky, které pak mužové sbírali a s úklonou ženám vraceli, a ženy nekouřily, protože by to bylo buršikózní, a mužové kouřili viržinka a doutníky a šňupali tabák a hladili si vousy. A v neděli chodili lidé na bohoslužby a lidé z měst jezdili železnicí do výletních letovisek a dámy nosily krajkové čepce a páni čtverečkované knickersbokersy a pinkali si ve vodě balónem a smáli se a surrealisté a psychoanalytikové později říkali, že ten balón byl vlastně sexuální symbol. Po válce přibylo nemanželských dětí a sirotčinců a blázinců, ale ubylo šňupání, protože to bylo nehygienické.


 Jiní historikové říkali

Jiní historikové říkali, že dvacáté století začalo ve skutečnosti dřív, že na jeho počátku stála průmyslová revoluce, která narušila tradiční svět, a že za všechno můžou lokomotivy a parníky. A jiní zase říkali, že dvacáté století začalo, když se zjistilo, že lidé pocházejí z opic, a někteří lidé říkali, že pocházejí z opic méně než jiní, protože rychleji pokročili ve vývoji. Pak začali lidé srovnávat jazyky a přemýšlet, kdo má nejvyspělejší jazyk a kdo je nejdál v civilizačním procesu. Většinou se soudilo, že Francouzi, protože ve Francii se děly různé zajímavé věci a Francouzi uměli konverzovat a říkali konjunktivy a předminulé kondicionály a usmívali se svůdně na ženy a ženy tančily kankán a malíři vymýšleli imprese. Němci ale říkali, že pravá civilizace má být prostá a mít blízko k lidu a oni že vymysleli romantismus, a hodně německých básníků psalo o lásce a v údolích se válela mlha. Němci říkali, že přirozenými nositeli evropské civilizace jsou oni, protože umějí válčit a obchodovat, ale také pořádat družné zábavy. A Francouzi že jsou namyšlení a Angličané nadutí a Slované že nemají pořádný jazyk a jazyk že je duše národa a Slované žádný národ ani stát nepotřebují, protože by jim to jenom zamotalo hlavu. A Slované zase říkali, že to není pravda, že ve skutečnosti mají jazyk, který je ze všech nejstarší, a že se to dá snadno dokázat. A Rusové říkali, že celá Evropa je v úpadku a že katolíci a protestanti Evropu úplně zkazili, a navrhovali, že vyženou Turky z Cařihradu a pak že připojí Evropu k Rusku, aby byla zachráněna víra.


 Když lidé přestali věřit na pánaboha

Když lidé přestali věřit na pánaboha, začali hledali způsob, jak vyjádřit, že svět je absurdní, a vymysleli futurismus a expresionismus a dadaismus a surrealismus a existencialismus a absurdní divadlo. A dadaisté chtěli skoncovat s uměním a dělali umění z věcí, ze kterých se dřív nedělalo, z drátů a sirek a hesel a novinových titulků a telefonního seznamu atp., a říkali, že je to nové a absolutní umění. Futuristé psali verše, kde bylo hodně citoslovcí, třeba KARAZUK ZUK ZUK DUM DUM DUM, a hlásali expresivní typografii, a expresionisté a dadaisté psali verše novými, neznámými jazyky, aby ukázali, že všechny jazyky jsou si rovny, srozumitelné i nesrozumitelné, třeba BAMBLA Ó FALLI BAMBLA, a surrealisté zase hlásali automatické psaní a neotřelé metafory, napsali třeba MÁ KORKOVÁ VANA JE JAKO TVÉ OKO ŽÍŽALY a vysvětlovali proč, že smysl toho verše z něho tryská samočinně a to že je právě fyzické a metafyzické zároveň. Existencialisté říkali, že metafyzika je v úpadku a všechno že je subjektivní, ale objektivita že přesto existuje, a že na to jdeme špatně, protože nejdůležitější je intersubjektivita. A že jde o to, aby všechno bylo autentické, a že dějiny a jejich průběh vyplývají z filozofické otázky, zda může člověk autenticky komunikovat, a pokud ano, dějiny by mohly být smysluplnější než dosud, kdyby totiž byla obnovena transcendentální instance. A lingvisté říkali, že komunikace je jenom otázka způsobu dekonstrukce a že dekonstruovat se dá různým způsobem. A staří lidé říkali, že s tou komunikací je to špatenka, protože lidé se už neumějí podívat jeden druhému do očí a odvracejí pohled, jakmile se střetne s pohledem někoho jiného, a že se dnes lidé dívají do očí už jenom slepcům.


 Po druhé světové válce

Po druhé světové válce začali být v demokratických zemích důležití také mladí lidé, protože začala spotřební společnost, a když mladí lidé viděli reklamu na něco mladého, chtěli po rodičích, aby jim to koupili. Ve spotřební společnosti vyrůstaly nové generace dětí v hmotném blahobytu a když dorostly, začaly říkat, že spotřební společnost člověka zotročuje a že je třeba vymyslet nový svět, ve kterém nikdo nebude zotročován. A v šedesátých letech se mladí lidé začali bouřit proti spotřební společnosti a zotročování a válkám a rasismu atp. Mladí lidé říkali, že rasismus je důsledek starého světa a že je třeba svět nově vymyslet a televize a lednička že jsou míň důležité než láska a štěstí. A nechtěli, aby jim rodiče říkali, co mají studovat, a zakazovali jim kouřit a souložit a nosit dlouhé vlasy apod. A v roce 1968 vypukly studentské bouře a studenti stavěli barikády a chodili do továren a přesvědčovali dělníky o tom, že je třeba společnost od základu změnit a okupovali posluchárny a divadla a kouřili a souložili na různé způsoby a diskutovali o politice. Šedesátá léta znamenala v dějinách západní společnosti důležitý zlom, protože zavládl hmotný blahobyt a ženy měly přístup k antikoncepci a mladí lidé se stali významnou složkou veřejného mínění a postupem času začali i starší občané sportovat a mladistvě se oblékat a souložit na různé způsoby a říkat neotřelé a neformální myšlenky. A sociologové říkali, že buržoazní společnost zanikla a že ji nahradila nová forma společnosti, kterou označovali jako adolescentní, a říkali, že to svědčí o radikálním zlomu ve vývoji západní společnosti a že je nutno se nad tím zamyslet. A někteří filozofové říkali, že kult mládí je jedna z největších pitomin v dějinách lidského ducha a že je příznačné, že s ním přišli fašisté a komunisté, a demokratické společnosti že byly natolik pitomé, aby kult mládí od fašistů a komunistů převzaly, ale jiní zase říkali, že je to tak v pořádku, že mládí je možná pitomé, ale dynamické, a to že je pozitivní. Sociologové říkali, že být pozitivní je v západní civilizaci nová hodnota a že nahrazuje tradiční humanistické hodnoty, které už neodpovídají stavu společnosti. Být pozitivní znamenalo, že lidé budou s důvěrou hledět vstříc budoucnosti a sportovat a žít zdravě a harmonicky a chodit pravidelně k lékaři a dožívat se vysokého věku a usilovně pracovat, aby si mohli v důchodu užívat a mladistvě se oblékat. A nikdo už nechtěl být chudý a všichni chtěli mít ledničku a přenosný telefon a psa a kočku a želvu a vibrátor a sportovat a chodit na psychoanalýzu. Katoličtí filozofové říkali, že za to můžou protestanti, protože ti dají hodně na hmotný úspěch a na Pomož si a Bůh ti pomůže, zatímco katolíci věří spíš na Koho pánbůh miluje, křížkem navštěvuje. Protestantští filozofové zase říkali, že úpadek katolické církve dokládá, že neumí jít s dobou, a mentality že se vyvíjejí a oni že jsou moderní a pastoři že se můžou ženit a pohlavně se ukájet a tak lépe rozsévat křesťanské myšlenky ve společnosti, v níž zavládl nihilismus. A lidé ve městech si do domácnosti pořizovali psy a kočky a želvy a morčata, protože němá tvář nezradí ani v odcizeném světě. A psi a kočky měli svá kadeřnictví a salóny krásy a tělocvičny a rehabilitační střediska a márnice a hřbitovy apod. A ve vyspělých zemích se zřizovaly farmy, kterým se říkalo venkovská muzea nebo venkovské koutky, a lidé z měst se jezdili dívat, jak vypadá kůň nebo ovce nebo kráva nebo slepice, protože hospodářská zvířata postupně z měst vymizela. A i jiných zvířat ubývalo, jezevců a sýčků a rosniček a motýlů a brouků na cestách, a ekologové říkali, že za to může znečištěné ovzduší a pesticidy a výfukové plyny atp. A někteří ekologové přepadali v noci lékařská a farmaceutická výzkumná střediska, ve kterých se prováděly pokusy se zvířaty, a pouštěli na svobodu opice a králíky a křečky a psy a hady a žáby. A čím dál víc lidí si myslelo, že je třeba zvířata chránit, a zakládali sdružení na ochranu zvířat a někdy se převlékli za medvědy nebo poštolky a manifestovali v ulicích měst proti lovcům a proti býčím zápasům a proti vědeckým pokusům se zvířaty a říkali, že zabíjet zvířata je nelidské. Někteří z nich byli vegetariáni a jedli mrkev apod. Lovci říkali, že loví zvířata, aby hájili tradice, že tradice se ztrácejí a v moderním světě že jsou tradice důležité. A rok co rok nějaký lovec zabil místo kance omylem jiného lovce a ostatní lovci se složili a koupili vdově novou pračku nebo něco podobného, co mohlo být užitečné v domácnosti.


 V padesátých letech souložili hrdinové

V padesátých letech souložili filmoví hrdinové hlavně v obilných lánech, protože obilné lány patřily k mládí a novému životu, který na mladé hrdiny čekal, a vítr čechral klasy a na obzoru zapadalo slunce a ženám se vzdouvala ňadra, a v šedesátých letech souložili filmoví hrdinové v mořském příboji na březích oceánu, protože to bylo romantické, a písek se jim lepil na kůži a byly jim vidět zadnice a nad vodou se vznášel opar. V šedesátých letech také vznikly první pornografické filmy, ve kterých se skoro pořád souložilo na různých místech. A reklamní agentury vymýšlely reklamy na prezervativy a přemýšlely nad způsobem, jak vhodně oslovit mladé diváky, a jedna agentura vymyslela reklamní šoty, ve kterých souložily různé postavy z pohádek, Sněhurka a Popelka a Oslí kůže a Šeherezáda. Také v uměleckých filmech se souložilo čím dál víc, ale kritikové říkali, že je to něco jiného, protože nejde o soulož jako takovou, ale o její reprezentaci. A když se v nějakém uměleckém filmu hodně souložilo, říkali, že ten film vyjadřuje náš entomologický přístup k lásce, a to že je správné, protože se můžeme lépe zamyslet nad rolí soulože nejen v antropologickém, kulturním nebo politickém kontextu, ale i v lidském životě. V sedmdesátých letech souložili filmoví hrdinové hlavně v autech, protože to bylo originální a život se neustále zrychloval, a mladí diváci, kteří neměli auto, si tak mohli představovat, co je v životě čeká. A muži čím dál častěji leželi vespod a ženy na nich seděly, protože se mezitím emancipovaly. A v osmdesátých letech vznikl sex po telefonu a mužové volali na různá čísla, kde jim ženy říkaly do sluchátka CÍTÍM, ŽE VLHNU nebo VRAŽ MI HO TAM NA DORAZ nebo DÁŠ MI OCHUTNAT? apod.


 Telegrafu se používalo

Telegrafu se v první světové válce používalo hlavně k vysílání tajných zpráv a zachycování nepřátelských zpráv a vysílání falešných zpráv, aby byl nepřítel uveden ve zmatek. A ve druhé světové válce vymysleli Angličané počítače, aby mohli dešifrovat tajné zprávy, a v šedesátých letech vymysleli Američané internet, protože se obávali, že by Rusové v nějaké příští světové válce mohli zadržet životně důležité informace pro svobodu a demokracii. A tři sta sedmdesát miliónů lidí mělo přístup k internetu a mohli komunikovat své myšlenky a touhy svobodně a bez zábran. A některé turistické kanceláře nabízely prostřednictvím internetu za výhodné ceny virtuální zájezdy do vzdálených zemí podle osobních přání každého hyperobčana. A ženy si mohly na internetu objednat sperma od anonymního dárce a některé laboratoře nabízely sperma obzvlášť kvalitních mužů, astrofyziků a inženýrů a basketbalistů apod. Ženy mohly zvolit sperma podle sto padesáti různých kritérií, státní příslušnosti, původu, rasy, náboženství, dokončeného vzdělání, zaměstnání, výšky, váhy, krevní skupiny, barvy vlasů, hustoty ochlupení, objemu varlat atd., a mohly si koupit například sperma šestatřicetiletého amerického biologa afgánského původu, který měl černé vlasy a modré oči, nebo sperma dvaačtyřicetiletého leteckého inženýra z Kansasu baptistického vyznání a holandsko-ukrajinského původu nebo sperma sedmnáctiletého talentovaného šachisty čínského původu s malými varlaty. Jedno sperma stálo v průměru tisíc padesát amerických dolarů včetně poštovného a ženy si mohly přiobjednat také nahrávku s hlasem původce spermatu. Na nahrávce stálo ZDRAVÍM VÁS! DNES JE OPRAVDU KRÁSNÝ DEN, JAKO STVOŘENÝ PRO TOULKY PŘÍRODOU. DOUFÁM, ŽE SE MNOU BUDETE SPOKOJENA. A jedna žena, která si objednala nahrávku, chtěla vědět, jestli by na sperma nemohla obdržet desetiprocentní slevu, protože původce spermatu ráčkoval.


© Patrik Ouředník