Pojednání neb traktatus o případném pití vína

pondělí 27. února 2012
par  NLLG

Pojednání o případném pití vína, totiž velikém & ustavičném, pro potěchu ducha & těla & proti všelikým chorobám oudů zevnitřních i vnitřních, sepsané ku poučení & užitku brachů mokrého cechu

Volvox Globator, 1995, 2012


 Co jest vhodné zrána

Veselá duše jest nejlepší zdravovědou : toho je truňkař dbalý blahomravů velmi pamětliv. Lahodné víno, pité na čtitrobu, dodává čerstvých sil těm, kdo pilně užívají sovího času; pročež Hippocras hovoří o víně opičím, které vzbuzuje veselost, víně svinském, které usnadní dávení, víně lijónském, které práčským náturám obzvláště svědčí, víně beránčím, které vede k mírným způsobům. Hola! Braši nosu jiskrného! Uchovejtež v paměti : na pití vína není nikdy příliš záhy. Pročež první vhodná věc zrána jest vypláchnouti si hubu, svlažiti plíci, omýti střevo : a tak budete po celý den křepcí a bystrého kroku; já za to nemohu.

A víno dodá vám po celý den pevnou a rozhodnou stolici, kterou moudrý Epistemon nazývá papežskou, neboť jest již z podstaty neomylná. Naopak, kdo pije po ránu vodu či jiné takové věci, bude nejistý a třasořitný až do pozdních hodin večerních; a ulehne zpocený a bude míti zlé sny. A naopak ten, kdo pije víno, bude míti čisté svědomí a pokojnou mysl až do svítání; a tak den ze dne a zas.

A víno dodá vám zdravou, růžovou moč, jemnou jako jelení paroh. A ti, kdo pijí vodu, budou ji míti zkalenou a sirnou.

A víno dodá vám mohutný a lepý pyj, a mrskati jím budete po libosti; a s povděkem na něj hleděti. Avšak ti, kdo pijí vodu, budou jej míti plný bublin a škytání.

A víno znamenitě posílí svalstvo břišní i předloktní, a nohy vaše budou jako sloupové korábští; a naopak ti, kdo pijí vodu, mátožní budou a neuzvednou cep.


 O škodlivosti vody a ženských

Avšak vězte, že s jinými věcmi vínu nelze obcovati a že jest báti se nejhoršího, pakli je s ním smícháme. První takovou věcí jest voda, kteráž, jak bude dále ukázáno, bývá i životu nebezpečna. Jsouť však huncfutové, kteříž lijí vody již na matoliny, a řkou : víno z matolin. Šlaka! Tím potvorným konáním způsobují chrast, tipec, puchejře a běhavku. Jiní lijí vody do soudků a džbánků, a neříkají nic; nechať krkavcům slouží ti vyzralí ptáci! Jest známo, že Gotfridus kázal v předvečer šturmu poslati mahometánům bečku vína křtěného: a mahometáni pozbyli všeckých sil a potříti se dali nedrževše odpor.

Druhou tou věcí jsou čepcechtivé ženské, kteréž se neštítí ničeho, by ztepilé truňkaře svedly in mandatum. Mnohé strašlivé historie kolují o těch, kdož mošnu si na hrdlo pověsili a jimž hrdlo vyschlo; protož vpravdě ctidbalí proboštové mokrého cechu nikdáž o ženitbě neuvažují, neboť, jakž dí cechovný lid : víno prospívá ženám, pakli je mužové pijí, a tolik je jisté, že k tomu čepce nepotřebují, ni parohů.


© Patrik Ouředník